Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Spiritueel Centrum Soulconnections, gevestigd op prive woonadres. lessen worden verzorgd op locatie Wijkcentrum de Roef in Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Spiritueel Centrum Soulconnections
KvKnr: 64483207

Danielle Nijhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Soulconnections. Danielle is te bereiken danielle@soulconnections.nl

Contactgegevens:

Stichting SCS
KVK  RSIN nummer 82364605

De bestuursleden van stichting SCS zijn: Danielle Nijhuis (President/voorzitter), Diana Kampshoff (vice President/vervang voorzitter), Kimberley van Egmond (secretaris), Iwan Nijhuis (penningmeester)

SCS@SOULCONNECTIONS.NL

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en draait volledig op donatie’s om het Spiritualisme en de spiritualist national Union te vertegenwoordigen.

Donaties zijn van harte welkom!

Stichting SCS

NL36BUNQ2062840411

Vanzelf sprekend worden de AVG voorwaarde die u hier op de pagina vind gevolgd.

Alle andere algemene voorwaarde gelden voor Het opleidings centrum Soulconnections in connectie met Danielle Nijhuis bedrijfsmatig

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Spiritueel Centrum  Soulconnections verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lokatiegegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

 Soulconnections verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze afspraken en of les of cursus dagen dagen
 • Spiritueel centrum Soulconnections verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

.

Opleidingen Soulconnections

Volgt u een opleiding bij Soulconnections Enschede (Online of Fysiek).

Dan bent u voor de hele periode Student bij Soulconnections.

Er wordt een factuur INCL 21 % btw gemaakt en u heeft de optie om in termijnen te betalen.

Besluit u eerder te stoppen bent u nog steeds verplicht om de gehele curcus periode te betalen.

 

Reading.

Je boeking van een consult is schriftelijk of via de whats app. Betaling van een online  reading  is vooraf per bankoverschrijvingof via een betaal verzoek  waarvoor je de gegevens bij boeking ontvangt. De betaling is je bevestiging van reservering.  Annuleren van afspraken kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Daarna is annuleren niet meer mogelijk en wordt er geen restitutie gedaan. Hetzelfde geldt voor niet nagekomen afspraken. ​
Als je een boeking  voor een online afspraak (reading, Spirituele speak-up sessie) maakt ga je met bovenstaande akkoord.

 

Fysieke afspraken op lokatie Soulconnections Enschede kunnen acheteraf betaald worden.

 Bij een Cursus, workshop,Opleiding, Trainings weekend  (Fysiek of Online)   is de betaling vooraf.

Je aanbetaling bedraagt een deel  van de totale som en is direct bij boeking. De aanbetaling is tevens de bevestiging van je boeking en de reservering van jouw plek in de groep.
De volledige betaling moet minimaal 1 maand voor aanvang ontvangen zijn.Tenzij er een betalings regeling is afgesproken.

Bij per maand betalen dienst het voor de 3 de  van de maand overgeschreven worden op de Bankrekening van Spiritueel centrum Soulconnections Enschede.

Als u niet voldoet aan de termijn betaling wordt het bedrag geheel opeisbaar en kunt u pas de lessen vervolgen n volledige betaling.

Mocht je je bedenken dan wordt bij annulering tot 2 maanden voor aanvang je aanbetaling teruggestort met aftrek van 10% van de cursusprijs.
Bij annulering van 2 maanden tot 1 maand voor aanvang wordt je betaling teruggestort minus 25% van de cursusprijs.
Bij annuleringen die binnen 1 maand voor aanvang worden gedaan, wordt de betaling minus 50% van de cursusprijs teruggestort.
Bij annuleringen die gedaan worden na aanvang van de cursus, workshop, training of andere programma’s, vindt geen restitutie plaats. 

Bij onvoldoende deelnemers krijg je uiterlijk 1 week voor aanvang bericht en wordt indien mogelijk een passende oplossing geboden. Kan dit niet, dan wordt je betaling binnen 2 weken na annulering teruggestort. 

Soulconnections Enschede  behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen, weersomstandigheden de aanvangstijd, locatie (binnen een straal van 20 kilometer) of datum van de cursussen, trainingen,  of opleidingen te wijzigen.

 

*Covid 19  kan een reden zijn dat lessen tijdelijk online plaats vinden.

Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

Readingen Soulconnections

 

U boekt een Reading bij Danielle (Online of Fysiek)

En om welke reden dan ook kunt u niet voldoen om online of fysiek op de datum die afgesproken zijn aanwezig zijn.

Dit betekent het volgende: U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Komt u niet opdagen bij een Fysieke afspraak dan ontvangt alsnog een factuur.

*Online afspraken daar ontvangt u vooraf een betaalverzoek, deze dient u vooraf te betalen.

VRIJWARINGSVERKLARING NL

Alle contact tussen personen en het medium (Danielle Nijhuis) vindt plaats op een strikt persoonlijke basis en is geheel experimenteel. Aan al wat plaatsvindt kunnen geen rechten ontleend worden, noch is het medium een behandelaar, zorgaanbieder of therapeut en wordt dit niet ter vervanging van bestaande gezondheidszorg (artsen, psychologen, psychiaters, paramedici etc.) geboden. Informatie mag niet zonder voorafgaande toestemming van het medium aan derden worden overlegd of verteld. Interpretatie en opvolging van acties door personen zijn geheel voor eigen risico van deze personen, en waart het medium vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het medium en Soulconnections Enschede is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het medium en Soulconnections Enschede tenzij anders aangegeven..

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Spiritueel Centrum Soulconnections  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze afspraken en of les of cursus dagen dagen
 • Spiritueel centrum Soulconnections verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Spiritueel Centrum Soulconnections en ST SCS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van  Soulconnections) tussen zit. Spiritueel centrum Soulconnections en ST SCS gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen om gegevens automatisch te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Spiritueel Centrum  Soulconnections en ST SCS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens voor facturering: tot 7 jaar (belastingdienst) na de factuur, (consulten,studenten, gastbezoeker demonstratie avonden en of lezingen).
 • Contactgegevens voor correspondentie: tot 1 jaar na het laatst “schriftelijke”contact.
 • Contactgegevens Nieuwsbrief, deze worden de maand na afmelding verwijderd. Deze gegevens staan op de computers van LaPosta (nieuwsbrief programma)

Contactgegevens:

Spiritueel centrum Soulconnections & ST SCS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spiritueel centrum Soulconnections blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Spiritueel Centrum  Soulconnections & ST SCS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mediumschool Soulconnections gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van het sturen van een e-mail naar danielle@soulconnections.nl met daarin nieuwe, gewijzigde gegevens of het verzoek om verwijdering. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerde email via danielle@soulconnections.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Spiritueel Centrum  Soulconnections zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op uw verzoek reageren. Spiritueel Centrum  Soulconnections wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Spiritueel Centrum  Soulconnections neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Spiritueel Centrum Soulconnections  via danielle@soulconnections.nl

Spiritueel Centrum Soulconnections

Eigenaar :Danielle Nijhuis

Bezoek adres  (alleen op afspraak) : 

Wijkcentrum de Roef
Contact : danielle@soulconnections.nl

ST SCS:

Berkenven 23,7534 NG Enschede

Contact:scs@soulconnections.nl

WKGGZ certificaat voor Soulconnections Enschede.

www.solopartners.nl

Danielle is up to date voor de wet WKKGZ en de WTZA

return2love-coaching-openjehart-spiritualiteit-intuitie

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste mogelijke website te tonen. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten