Calling Spirit Uitleg

Midden in de nacht werd ik wakker gemaakt met een ontwerp door mijn gidsen vanuit de spirituele wereld.
Ze vertelde mij dat veel mensen en zo ook jij op zoek zijn naar hulp,healing,troost vertrouwen en ontwikkeling of een teken van leven.
Nu is het helaas niet zo dat er een telefoon bestaat waarmee we de spirituele wereld kunnen bellen.
Toch wil ik je via de onderstaande opties een mogelijkheid geven om iets meer te kunnen weten over onze dierbare en de spirituele wereld.
Alle teksten die je leest zijn geinspireerd, doorgegeven door mijn vrienden
Elke knop kun je apart indrukken en dan opent er een nieuwe pagina met wijsheden,liefde en rust en healing.Uitleg vanuit mijn visie (geinspireerd door mijn vrienden in de spirituele wereld) maar ook tips zullen voorbij komen
Ook al denken we dat we er alleen voor staan toch is er altijd iemand vanuit de onzichtbare wereld die over onze schouders mee kijken.
Ik wens je veel leesplezier en wie weet zien we elkeaar een keer

Lieve groet van Danielle en John “Spirit Friend”

Calling Spirit Explanation

In the middle of the night I woke up with a design by my guides from the spiritual world.
They told me that many people and so also you are looking for help, healing, comfort, trust and development or a sign of life.
Now it is unfortunately not the case that there is a telephone with which we can call the spiritual world.
Yet I want to give you the opportunity to know more about our loved ones and the spiritual world through the options below.
All texts you read are inspired, passed on by my friends
Each button you can press separately and then a new page with wisdom, love and peace and healing will open. Explanation from my vision (inspired by my friends in the spiritual world) but tips will also pass
Even though we think we are alone, there is always someone from the invisible world who look over our shoulders.
I wish you a lot of reading pleasure and who knows we can see each other once

Sweet greeting from Danielle and John "Spirit Friend"

ontwerp: musa

Connection

I can’t give you a direct phone to the spirit World,if you wanted to book a private session maybe live ore by telephone/skype. Then please give me a call and we wil plan a session.
My telephonenumber is +316 339 57 595 (The Netherlands) ore send me an email danielle@soulconnections.nl.

And i will be pleased to serve the Spirit world on the best way i can.

Danielle Nijhuis

Natuur / Nature

Harten vol van liefde, steun en moed worden elke dag weer over jou heen uitgewaaierd. Juist op die momenten dat het even niet zo makkelijk gaat wordt er alles aan gedaan om je de kracht te geven die je nodig hebt om door te gaan.
Neem vandaag even de tijd om de natuur in te gaan, adem de power van de natuur in en uit en geef daarmee de zorgen en uitdagingen met je uitademing weer terug aan de natuur.

Hearts full of love, support and courage are fanned out over you.. every day. Just in those moments when things are not that easy, everything is done to give you the strength you need to keep going.
Take a moment to go into nature today, breathe in and out the power of nature and give the worries and challenges back to nature with your exhalation.

Danielle

Dichtbij / Close

Jou herinneringen je dierbare zullen altijd blijven bestaan, het is juist die herinnering die onze dierbare levend houden.
Elke keer als je aan ze denkt zullen ze dichterbij in jou energie stappen en geven ze jou de liefde en healing.
Ze zijn maar één gedachte en één ademhaling bij jou vandaan.
Pak vandaag is een foto van jouw geliefde bij je en stuur in gedachte een rood hart naar ze toe.
Het kan zomaar zijn dat je een koele bries of een vleugje warmte door je heen voelt gaan.
Twijfel niet diegene die jij zo mist is zo ineens weer dichtbij.

Your memories will always remain your loved ones, it is precisely that memory that keeps our loved ones alive.
Every x when you think of them they will get closer to your energy and give you the love and healing
They are only 1 thought and 1 breath away from you.
Grab today is a picture of your loved one with you and send a red heart to them in thought.
It may just be that you feel a cool breeze or a touch of warmth through you
Do not doubt. The one you miss is so close again

Danielle

Verbinding

Ik kan je geen directe telefoon geven voor de spirituele wereld maar, als je per telefoon / skype of live op Mediumschool Soulconnections een privésessie wilt boeken. Bel mij en we plannen een sessie in.
Mijn telefoonnummer is +316 339 57 595 (Nederland) of stuur mij een e-mail danielle@soulconnections.nl.

Op de beste manier die voor mij mogelijk is zal ik de Spirituele Wereld dienen.

Danielle Nijhuis

Trust / Vertrouwen

Verlies en onzekerheden kunnen ons vertrouwen in de Spirituele wereld uit balans halen.
Het is vaak dat de invloeden van meningen van mensen om ons heen die ons onzeker en wantrouwend maken.
Vertrouwen verliezen kan alles uit balans halen.
Maar vertrouw dat de andere wereld er altijd zal zijn, ook al zie je ze niet.

Pak vandaag is een papiertje en vier kleuren potloden,sluit je ogen adem in en uit en zend door middel van je gedachte een intentie uit met de koppeling vertrouwen.
Ga dan is tekenen,ik weet zeker dat de tekening je vertrouwen gaat geven dat er altijd ondersteuning is en vertrouwen in JOU!!
Mijn advies gebruik je creativiteit en daarbij Kleur!

Succes, Danielle

Losses and uncertainties can take our confidence in the Spiritual world out of balance.
It is often that the influences of opinions of people around us that make us insecure and suspicious.
Confidence loss can take everything out of balance.
But trust that the other world will always be there even if you do not see them.

Pack today is a piece of paper and four colored pencils, close your eyes,breath in and out and send out your intent with the idea of trust.
Then go and draw, I'm sure the drawing will give you confidence that there is always support and trust in YOU !!
My advice uses your creativity and Color!

Good luck, Danielle

Healing / heling

Healing is een vibrationele energie vanuit de kracht en liefde van de spirituele wereld, healing kan via een Spirituele heler doorgegeven worden.
Van Spirit naar Spirit door Spirit, dit is geen vervanging van de huisarts, maar kan wel heel veel goed doen.
Misschien slaap je slecht of zit je niet lekker in je vel.
Elke woensdag avond tussen 18.00 en 19.00 uur zitten er op de Mediumschool Soulconnections Spiritueel healers voor je klaar om je kosteloos healing te geven.

Ook kun jezelf om healing vragen aan de andere wereld.

Mijn advies:
Vraag voordat je gaat slapen in gedachte aan de andere wereld wil je mij gedurende nacht heling geven zodat ik me de volgende morgen weer wat beter mag voelen.

Healing is a vibrational energy from the power and love of the spiritual world, healing can be passed on through a Spiritual healer.
From Spirit, trough Spirit to Spirit, this is not a substitute for the GP, but it can do a lot of good.
Maybe you sleep badly or you're not comfortable with yourself.
Every Wednesday evening between 6:00 PM and 7:00 PM, there are Spirit Healers at the Medium School Soulconnections, to give you Healing for free.
You can also ask yourself for healing directly tot he Spirit World.

My advice:
Ask before you go to sleep in thought ,dear divine Spirit do you want to give me healing during the night so that I may feel better again the next morning.

Evidence / bewijs

Voor een medium en ontvanger is het uitermate belangrijk dat contact met een overleden dierbare ook echt bewezen wordt.
Een medium verteld eigenlijk het verhaal van de dierbare, feitelijke bewijzen over wie ze waren, hun karakter, wellicht werk of waar ze gewoond hoe ze zijn overleden en waaraan zijn wel echt noodzakelijke dingen.
Ook gezamenlijke herinneringen maken het heel specifiek.
Dat bewijst samen met wat je voelt maakt dat er een brug gebouwd mag worden tussen de twee werelden en dat healing en troost mag plaats vinden en dat je even weer samen mag zijn met diegene die je mist kan heel bijzonder zijn.

Mijn advies:
Bezoek je een medium die contact maakt met een overledenen, geef dan het medium eerst een minuut of zeven de tijd om echt te bewijzen dat ze contact maken met jou geliefde of familie.
Ben jij niet overtuigd ga dan weer weg en ga op zoek naar iemand anders die voor jou met liefde een brug kan slaan tussen de twee werelden.
Tip:
Zoek een medium met de werkwijze Engelse stijl Mediumschap

Danielle

For a Medium and receiver it is extremely important that contact with a deceased loved one is really proven.
A medium actually tells the story of the loved once, factual proof of who they were, their character, perhaps work or where they lived and how they died and other important proofs of survival of live ather the physical form.
Also collective memories make it very specific
That proof together with what you feel makes it possible to build a bridge between the two worlds, and that healing and consolation may take place, and that you feel that you be together with those that you miss can be very special.

My advice:
If you visit a medium that makes contact with a deceased person, give the medium a minute or 7 to really prove that they make contact with your loved one or family.
If you are not convinced, go away again, and look for someone else who can build a bridge for you between the two worlds with love.
Tip:
Find a medium with the English style mediumship method

Danielle

Protection / bescherming

Bescherming van de spirituele wereld zal er altijd zijn, er is niks voor om bang van te zijn. Het zijn vaak de mensen hier op aarde die angst creëren, als je dit leest dan hoop ik dat je net als ik even onvoorwaardelijke liefde mag voelen.
Toch is het wel belangrijk dat je moet weten dat er een vrije wil is in het leven en dat je zelf verantwoording draagt voor je gedachte en je daden.
Ga met respect om met je mede mens we zijn allemaal broeders en zuster en we komen van de zelfde bron.
Dit betekend niet dat je met iedereen het altijd eens zal zijn, maar respecteer iedereen om wie die is.
Als je leeft vanuit die visie zul je jezelf beschermen.

Als je af en toe het gevoel hebt de veiligheid kwijt te zijn in deze wereld.

Lees dan het gedicht van Max Ehrmann

 

Protection of the spiritual world will always be there, there is nothing to be afraid of. It is often the people here on earth who create fear, if you read this I hope that you can feel unconditional love just like me.
Yet it is important that you have to know that there is free will in life and that you yourself are accountable for your thought and your actions.
Treat your fellow man with respect, we are all brothers and sisters and we come from the same source.
This does not mean that you will always agree with everyone but respect everyone for who they are.
If you live from that vision you will ... protect yourself.

If you occasionally have the feeling of losing security in this world.

Then read the poem from Max Ehrmann

 

Guides / Gidsen

Vaak hoor ik de vraag, wie is mijn gids en hoe wat is de naam?
Ik wil het plezier van jouw eigen gids niet wegnemen door te vertellen wie je gids is. Door de tijd te nemen om te gaan zitten in de Power kun je kennismaken met diegenen die met jou werkt.

Een gids is een echt persoon die ooit hier op aarde heeft geleefd.
"Monniken en nonnen zijn vaak betrokken bij spirituele Healing"

Iedereen heeft gidsen ook als je nog niet spiritueel bewust bent of met deze bijzondere wereld werkt.

Natuurlijk kun je een afspraak met me maken zodat ik je een impressie kan geven van een van de vele die om je heen zijn.

Mijn advies:
Ga is zitten op een stoel,adem in en uit en stel je zelf voor dat er een lichtje in jou buik brand,met elke in en uitademing maak je dat lichtje steeds groter zo groot dat jou licht ver buiten jou lichaam schijnt.
Dan zend je met je gedachte de vraag uit of een van je vrienden (want dat vind ik een beter woord) je iets wil geven waardoor je jou vrienden kan leren kennen.
En verwacht niet dat het in een keer lukt want net zoals in het aardse leven moet je tijd en moeite doen om nieuwe vrienden te leren kennen.
Tip:
Let ook op de symboliek van plaatjes en gevoel.

Danielle

Often I hear the question who is my guide and what is the name?
I do not want to take away the pleasure of your own guide by telling who your guide is, by taking the time to sit down in the Power you can meet those who work with you.

A guide is a real person who once lived here on earth.
"Monks and Nuns are often involved in spiritual Healing"

Everyone has guides even if you are not yet spiritually aware or working with this special world.
Of course you can make an appointment with me so that I can give you an impression of one of the many around you.

My advice:
Go sit on a chair, breathe in and out and imagine yourself with a light in your stomach, with each in and out breath you make that light bigger and bigger that your light shines far outside your body.Then you send with your thought the question of whether one of your friends (because I think that's a better word) you want to give something so that you can get to know your friends.Do not expect it to succeed in one time because just like in earthly life you have to put time and effort to get to know new friends.
Tip:
Also pay attention to the symbolism of pictures and feeling

Danielle

Loved ones

I am often told that there are people who say that we should help our loved one to go to the light or that they are still earthbound. It is not necessary to help the deceased because they go directly to the light of the spiritual world and are reunited with familly and friends.
Through good mediumship we can prove that life after this life really exists. The Spiritual world will ensure that the transition of the soul will naturally continue to the unseen world.
Our loved ones can still do the things they did here on earth, only without a physical body.
Do you want to make an appointment?

Then press the green telephone button

Overleden Dierbare

Vaak wordt me verteld dat er mensen zijn die zeggen dat we onze dierbare moeten helpen om naar het licht te gaan of dat ze nog aardgebonden zijn. Het is niet nodig om overleden te helpen want ze gaan direct over naar het licht van de spirituele wereld en worden herenigt met famillie en vrienden.
Door goed mediumschap kunnen we bewijzen dat het leven na dit leven echt bestaat de Spirituele wereld zal ervoor zorgen dat de transitie van de ziel als vanzelf door gaat naar de ongeziene wereld.
Onze dierbare kunnen nog steeds de dingen doen die ze hier op aarde ook deden,alleen zonder fysiek lichaam.
Wil je een afspraak maken?

Druk dan op de groene telefoonknop.

Believe / geloven

Geloven in de spirituele wereld is voor sommige mensen lastig en niet tastbaar.

Vaak is de ervaringen die we heb