Weet dat we jullie allemaal zien als een kind van het licht. Vanaf de dag dat je in jouw wereld geboren wordt, tot de dag dat je terugkomt in onze wereld, zullen we altijd als één verbonden zijn. Vanaf het moment van je eerste ademteug in jouw wereld tot aan de laatste dag, de laatste adem die je naar huis brengt, wij zijn altijd samen als één. Het enige verschil tussen jouw wereld en mijn wereld is dat we geen fysiek lichaam meer hebben. Wanneer je de reis van jouw leven leeft, wordt je altijd door ons begeleid. We zullen je nooit verlaten. Alleen jij kan besluiten om ons te verlaten. Want als je de reis in je wereld verlaat, kun je vergeten wie je werkelijk bent. Je kunt vergeten dat je deel uitmaakt van het ware licht, het licht dat ons met elkaar verbindt. Er is geen scheiding. Er is geen scheiding tussen mijn wereld en jouw wereld. Het is gewoon de manier waarop je geest zich vermengt en je wereld je uitlegt dat je een fysiek leven hebt. En ja, je moet al dat soort emoties ervaren. Al dat soort ervaringen. Maar mijn kind. Maar mijn ster kinderen, het spijt me zo. Vergeet niet dat vanaf de dag dat je in je wereld geboren wordt, we altijd één zijn. Er is geen scheiding. Het is de manier waarop je je leven leidt dat je bent vergeten wie je werkelijk bent. Je vergat dat je de ware essentie van licht bent. Dus wanneer je op reis bent om te begrijpen hoe mijn wereld met jullie communiceert, dan zou mijn advies aan jullie zijn: geloof dat je deel uitmaakt van mijn wereld. Geloof dat jouw licht heel en één is, zie jezelf als een mooie bloem. Zie jezelf als de zon in jouw wereld aan de hemel. Kijk hoe je verbonden bent met elk deel van het leven in jouw wereld. Wendt jezelf niet af, want je maakt deel uit van de hele planeet. Je maakt deel uit van al degenen die de reis in jouw wereld beleven. Alleen elk mens, elke ziel beslist op wat voor een manier ze in jouw wereld willen leren. Dus soms ontmoet je bepaalde mensen in je wereld die je helpen te begrijpen dat je een deel van ons bent.

Het is je onzekerheid en misschien de pijn die je in je leven ervaren hebt, dat je het gevoel hebt dat we in een land ver ver weg zijn. Of misschien zeiden mensen in jouw wereld tegen je dat degenen die je voelt en ziet in jouw wereld, sprookjes zijn. Maar ik kan jullie allemaal verzekeren, ik ben echt. We leven in de ongeziene wereld een heel gelukkig leven. Ik ben graag in de natuur. Ik heb veel herinneringen aan de natuur uit mijn leven in jouw wereld. Dus ik ben erg blij dat ik je kan zeggen dat wanneer je je verbindt met alles in je wereld, bepaalde natuur zoals de bomen en de aarde en de wind en het vuur en de zon, je de hele essentie van licht in je wezen zult voelen. En dat, mijn vriend, is slechts de eerste stap om te begrijpen wie je werkelijk bent. Dus ik zou iedereen die naar mijn woorden luistert, adviseren om te beginnen te onderzoeken wie je werkelijk bent. En luister naar de roep van je stem in je hoofd of in je buik, het is waar je het kunt horen. Het is die plaats van onvoorwaardelijke liefde. En dat zit in ieder van jullie. We zijn niet gescheiden, we waren nooit eerder gescheiden. Alleen is je fysieke lichaam en mijn vibratie anders. Maar ik ben zo blij dat ik met je kan praten.

Mijn vrienden, ik zou je zeggen dat als je wilt begrijpen dat de mensheid in mijn wereld voortleeft en je een dienaar wilt zijn voor degenen die geen stem meer hebben, om onafgemaakte zaken in je leven af ​​te ronden. Zoals woede of misschien als je verdrietig bent, moet je proberen te leren van jezelf te houden. Als je een dienaar voor mijn wereld wilt zijn, begint het met van jezelf houden. En zie jezelf als een echt liefdevol wezen. Dat, mijn vrienden, kan lang duren. In mijn wereld hebben we geen klok. Maar ik weet dat als ik over de schouders van jullie allemaal meekijk, dat de tijd lang kan zijn in jouw manier van denken. In mijn wereld is het slechts een tijdsperiode. Zie tijd dus niet als je vijand. Het begrijpen van de ware communicatie van ziel tot ziel is de eerste stap nadat je echt begrijpt wie je bent. Dus je moet het begrip van communicatie ontwikkelen door middel van vibratie naar vibratie en dan mijn vrienden, nog steeds moet je de reis van stil zijn voortzetten. Ik weet dat mijn medium in de stoel graag bepaalde muziek heeft om te ontspannen en om ons in de buurt te laten komen. Als dit de keuze van het medium is, vind ik het een goed idee, maar van mijn kant van het leven kan ik dit tegen je zeggen; het is niet nodig om muziek te gebruiken of in een donkere kamer te zitten omdat we een intelligentie zijn en we zijn energie. Je kunt het vibratie noemen. We vermengen ons door gedachten en we vermengen ons van geest tot geest

 

”De Stem van John”

een vriend in Spirit

 

The light in you

Know that we all see you as a child of the light. From the day that you are born into your world, till the day you come back to our world, we will always be connected as one. From the moment you take your first breath into life in your world, till the last day, the last breath, which will bring you back home, we are always together as one. The only difference between your world and my world is that we don’t have a physical body anymore. When you life the journey of our life, you will always be guided by us. We will never leave you. It is only you that decides to leave us. Because when you leave the journey in your world you can forget who you really are. You can forget that you are a part of the true light, the light that connects us together. There is no separation. There is no separation between my world and your world. It is just the way your mind is intermingled and your world explaining to you that you have a physical life. And yes, you need to experience all those kind of emotions. All those kind of experiences.

But my child, But my star children I am so sorry. Don’t forget that from the day you are born into your world we are always one. There is no separation. It is the way you live your life that you forgot who you really are. You forgot that you are the true essence of light. So when you are on the journey of understanding how my world is communicating with you, then my advice to you would be: believe that you are part of my world. Believe that your light is one, see yourself as a beautiful flower. See yourself as the sun in your world in the sky. See how you are connected with every part of life in your world. Don’t separate yourself, because you are part of your whole planet. You make part of all those who life the journey in your world. Only every human, every soul decides what kind of way they wanna learn in your world. So sometimes you will meet certain people in your world that helps you to understand that you are part of us.

It is your insecurity and maybe the pain you have experienced in your life that you have the feeling that we are in a far far away land. Or maybe people in your world said to you that those who you feel and see in your world are fairytales. But I can insure you all, I am real. We life in the unseen world a very happy life. I like to be in nature. I have a lot of memories of nature from my life in your world. So i am very glad that I can say to you that when you connect with everything in your world, particular nature like the trees and the earth and the wind and the fire and the sun, you will feel the whole essence of light within your being. And that, my friend, is just the first step to understand who you really are. So i would advise to all of you who are listening to my words, to start to investigate who you really are. And listen to the calling of your voice in your mind or in your stomach, it is where you can hear it. It is that place of unconditional love. And that resides In every one of you. We are not separated we were never separated before. It is only that your physical body and only my vibration is different. But I am so glad that I am able to talk to you.

My friends I would say to you that when you want to understand that humanity lives on in my world and you want to be a server for those who don’t have a voice anymore to start to finish unfinished business in your life, like anger. Or maybe when you are sad then you need to try to learn to love yourself. If you want to be a server for my world it starts with loving yourself. And see yourself as a truly loving being. That my friends can take a long time. In my world we don’t have a clock. But I know if I watch over the shoulders of all of you that time can be long in your way of thinking. In my world its just a period of time. So don’t see time as your enemy. Understanding the true communication from soul to soul is the first step after when you really understand who you are. So you need to develop the understanding of communication by vibration to vibration and then my friends still you need to continue the journey of being still. I know that my medium in this chair likes to have particular music to relax and to allow us to come and draw close to her. If this is the choice of the medium I allow it to be a good idea but from my side of life I can say this to you; it is not necessary to use music, or sit in a dark condition because we are an intelligence and  we are energy and you can call it vibration. We blend by thoughts and we blend from mind to mind. And that is something that you can name mind reading in your world

”The voice of John”

a friend in Spirit

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste mogelijke website te tonen. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten