Healing Mediumschap

Wanneer we teruggaan in de tijd, is spirituele healing al lang bekend, veel vormen van healing zijn in de geschiedenis gevonden en dit wordt vaak besproken in verschillende religies.
Eeuwenlang zijn we ons bewust geweest van het feit dat er meer is tussen hemel en aarde en het overleven van de menselijke ziel. De oude Grieken gingen naar orakels en de bekendste is de Bijbel en de healend eigenschappen van Jezus. De vele naslagwerken van Jezus van Nazareth illustreren hoe zijn helende eigenschappen tot wonderen hebben geleid.
De blinde die weer kon zien, is een van die verhalen die wereldwijd bekend is.

Spirituele healing is de werking van de Kracht van Liefde binnen het patroon van de natuurlijke wet. Deze wetten komen van God, daarom is spirituele healing een goddelijke handeling die de instelling van door de wet geregeerde krachten in het goddelijke plan in gang zet.

Ik ben een individueel lid van de Spiritualist National Union in het VK.
De SNU is een wereldwijde religie die we spiritualisme noemen.
Sinds 31 maart 1848 heeft Hydesville New York America het bewijs geleverd van het overleven van de menselijke ziel.
In 1853 werd de eerste spirituele kerk gesticht in het Britse dorp Keithley, Yorkshire.
Sinds die tijd heeft spiritualisme als religie op basis van de zeven basisprincipes ook voet aan de grond in Nederland.

In Nederland zijn er momenteel veel centra en ook kerken waar diensten worden gehouden.
Spiritualisten geloven in het overleven van de menselijke ziel maar ook in GOD.
Hoewel er veel plaatsen in Nederland zijn waar het medium werkt vanuit het geloof in spiritueel hardop, is spiritualisme relatief onbekend bij het grote publiek.
Want als u in Nederland woont, kunt u lid worden van de SNU en de SNUi (dit is het internetgedeelte van de SNU)
Voor Nederland ben ik sinds september 2019 de nationale vertegenwoordiger van de SNUi.

Het helende mediumschap is een van de belangrijkste facetten van spiritualisme
Het healing Mediumschap is een holistische vorm waarin het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd.
Het is belangrijk om te weten dat het Healing Mediumschap geen vervanging is voor medische zorg.
De energie van de spirituele wereld, “de vibraties” werken op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Omdat dat een proces is dat ik “laat gebeuren”, weet ik nooit van tevoren precies hoe het proces zal werken en wat de resultaten zullen zijn. De ervaringen en feedback van mensen leren me dat wat nodig is meestal gebeurt en dat de healing altijd bijdraagt ​​aan het welzijn en het groeiproces van de ontvanger. Dat kan onmiddellijk daarna merkbaar zijn en ik hoor vaak terug dat het proces soms dagen na de healing blijft werken en verdiepen.
Elke woensdagavond op onze school wachten healers op jou die met liefde een kanaal zijn voor de spirituele wereld om de liefdevolle kracht van liefde door hen te laten stromen zodat je zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd.
Spirituele healing is een healingsvorm die uit de spirituele wereld komt en door een healing medium gaat en vervolgens naar je ziel.
Van de spirituele wereld door de ziel van het healing medium naar je ziel.

Spirituele healing mediums die zijn geregistreerd door de National Union of Spiritualists hebben een trainingsperiode van twee jaar gevolgd van educatieve cursussen met praktische beoordeling om ervoor te zorgen dat ze een acceptabel niveau van presentatie en gedrag hebben bereikt; en alle SNU-geregistreerde healing mediums moeten werken in overeenstemming met de SNU-gedragscode. Al dergelijke healing Mediums hebben een registratiekaart bij zich.
Afhankelijk van de omstandigheden bieden de meeste healing mediums hun diensten gratis aan en werken via kerken of spirituele centrums meestal op vrijwillige basis. Fulltime Healing Mediums kunnen compensatie en / of reiskosten aanvragen.
Deze bedragen liggen voor vergoeding van tijd tussen 0€ en 35 €

Ik ben een erkend Healing Medium binnen de SNU.
Als je een spirituele wilt ontvangen, neem dan contact met mij op via www.soulconnections.nl
Meer informatie over de nationale Spiritualistische Unie kunt u bekijken.
www.snu.org.uk
(C) Danielle Nijhuis

“HEALING IS AN ACT OF LOVE AND COMPASSION
TROUGH THE LOVE OF THE SPIRIT WORLD
From spirit,thought spirit,to spirit

When we go back in time, healing mediumship has been known for a long time, many forms of healing have been found in history, and this is frequently discussed in various religions.
For centuries we have been aware of the fact that there is more between heaven and earth and the survival of the human soul. The ancient Greeks went to oracles and the best known one is the Bible and the healing qualities of Jesus. The many reference works found from Jesus of Nazareth illustrate how his healing qualities has led to miracles.
The blind who could see again is one of those stories that is known worldwide.

Spiritual healing is the working of the Power of Love within the pattern of natural law. These laws come from God, therefore spiritual healing is a divine act that triggers the institution of law-ruled powers within the divine plan.

I am an individual member of the Spiritualist National Union in the UK.
The SNU is a worldwide religion that we call Spiritualism.
Since March 31, 1848, Hydesville New York America has shown proof of the survival of the human soul.
In 1853 the first spiritual church was founded in the British village of Keithley, Yorkshire.
Since that time, Spiritualism as a religion based on the seven basic principles has also set foot in the Netherlands.

In the Netherlands there are currently many centres and also churches where services are held.
Spiritualists believe in the survival of the human soul but also in GOD.
Even though there are many places in the Netherlands where the medium works from the belief in spiritual aloud, spiritualism is relatively unknown to the general public.
For if you live in the Netherlands you can become a member of the SNU and the SNUi (this is the internet part of the SNU)
For the Netherlands I have been the national representative of the SNUi since September 2019.

The healing Mediumship is one of the most important facets of Spiritualism
Healing it is a holistic form in which the self-healing capacity of the body is activated.
It is important to know that healing is not a substitute for medical care.
The energy of the spiritual world, “the vibrations” work on a physical, mental, emotional and spiritual level. Because that is a process that I “let happen”, I never know in advance exactly how the process will work and what the results will be. The experiences and feedback from people teach me that what is needed usually happens and the healing always contributes to the well-being and growth process of the recipient. That can be noticeable immediately afterwards and I often hear back that the process sometimes continues to work and deepen for days after the healing.
Every Wednesday evening at our school, healers are waiting for you who are with love a channel for the spiritual world to let the loving power of love flow through them so that your self-healing capacity is activated.
Spiritual healing is a healing form that comes from the spiritual world and goes through a healing medium and then to your soul.
From the Spiritual world through the soul of the healing medium to your soul.

Spiritual healers registered by the National Union of Spiritualists have undergone a two-year training period of educational courses with practical assessment to ensure that they have reached an acceptable level of presentation and behaviour; and all SNU registered healers must work in accordance with the SNU Code of Conduct. All such healers have a registration card with them.
Depending on the circumstances, most healers provide their services for free, and churches usually work on a voluntary basis. Full-time healers can request compensation and / or request travel expenses.
Compensation for time is between the 0€-35€

I am an accredited Healing Medium within the SNU.
If you want to receive healing, please contact me through www.soulconnections.nl
More info about the national Spiritualist Union please view.
www.snu.org.uk
(C) Danielle Nijhuis

Www.soulconnections.nl

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste mogelijke website te tonen. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten